Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Styrelseprotokoll (resumé)

Styrelsemötet 16 november 2022

Bl.a dessa ärenden behandlades: OX2-bolagets program för miljökonsekvensbedömningen för vindkraftspark i havet utanför Jakobstad, Larsmo och Nykarleby. Projektområdet ligger cirka 29 kilometer utanför kusten. Vindkraftsparkens område är cirka 450 km2 stort och djupet varierar i intervallet 18 till 70 meter. Styrelsen ... Läs mer

Styrelsemötet 29 september 2022

Bl.,a dessa ärenden behandlades: Beslut om undantagslov för fiske efter modersik under fredningstiden. Veikko Kantojärvi får att tillstånd fiska Larsmosik under tiden 1.8 2022 – 31.12 2023. Projektet skall utmynna i ett helt nytt genetiskt rent moderfiskbestånd. Fiskarna skall undersökas ... Läs mer

Styrelsemötet 3 augusti

På mötet behandlades Ekofishs anmälan till Regionförvaltningsverket om planer att starta en försöksodling av små fiskyngel utanför Ådöm samt företagets ansökan om nyttjanderätt till området utanför Ådön.  Styrelse svarade RFV genom att hänvisa till delägarlagets extra stämma år 2019, där ... Läs mer

Styrelsemöte 29 juni 2022

På mötet behandlades en ansökan från Skärgårdsrådet om bidrag för farledsarbetet och kontroll av remmare.  Styrelsen beviljade ett bidrag för ändamålen. Vidare behandlades ett åtgärdstillstånd samt några muddringsanmälningar samt inlösningar av tillandningar Läs mer

Styrelsemötet den 17 maj 2022

Styrelsen gjorde fältbesök på Skabbskär, på Skavaholmen och på Sandgrundet i den nordliga snålblåsten. Ändamålet med besöken var att bekanta sig med den tillandningsmark, som är under behandling för försäljning, samt att inspektera två potentiella områden för placering av de ... Läs mer

Styrelsemötet den 20 april 2022

Styrelsen konstituerade sig.  Göran Sundqvist fortsätter som ordförande, Anders Östman som vice-ordförande samt Birthe Wistbacka som sekreterare. Styrelsen beviljade ett bidrag för verksamheten till Larsmo Marthaförening r.f samt ett bidrag för projektet "Förstorande av Boule-bana" till Larsmo Pensionärsförening.  Vidare behandlades ... Läs mer

Styrelseprotokoll 12.10.2021

Styrelsen konstituerades sig.  Göran Sundqvist fortsätter som ordförande, Anders Östman fortsätter som vice-ordförande. Styrelsen behandlade ett åtgärdstillstånd, och diverse muddringsärenden.  Beslöts att SIKEN FREDAS PÅ DELÄGARLAGETS VATTENOMRÅDEN UNDER TIDEN 20.10 - 5.11 2021  Detta antecknades för kännedom: Norra Kust-Österbottens fiskeriområde ... Läs mer

Styrelseprotokoll 4.8.2021

Styrelsen fortsatte bereda de ärenden som skall behandlas på årsstämman den 11 augusti.   Läs mer

Styrelseprotokoll 17.6.2021

På styrelsemötet behandlades en ansökan från Larsmo-Pedersöre 4H förening om verksamhetsbidrag för år 2021. Ett muddringsärenden antecknades för kännedom.  Styrelsen beredde ärenden inför årsstämman, som i år hålls den 11 augusti.   Läs mer

Styrelseprotokoll 11.6.2021

På styrelsemötet behandlades en ansökan från Skärgårdsrådet gällande bidrag för verksamheten 2021 (kontroller av remmare och för mindre muddringar i båtfarleder).  Vidare behandlades en fråga från NTM-centralen om delägarlagets ställningstagande till undersökningar / karteringar av den fridlysta arten Stor natebock ... Läs mer

Styrelsens protokoll 8.3.2021

Under styrelsemötet behandlades 2 ansökningar om åtgärdstillstånd och antecknades 6 ansökningar om muddringar, för kännedom. Norra Kust-Österbottens fiskeriområdes förslag till Nyttjande- och värdplan behandlades också. Läs mer

Styrelseprotokoll 14.4.2021

På styrelsemötet behandlades 2 ansökningar om åtgärdstillstånd, 1 ansökning om bidrag samt 1 ansökning om arrendeavtal för betesmark i skärgården. Dessutom antecknades 5 muddringsanmälningar för kännedom. Delägarlagets bokslut för år 2020 skrevs under och kommer nu att tas till stämman. Läs mer

§§§