Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Om delägarlaget

Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden är namnet på det delägarlag, som har till uppgift att förvalta de områden som hör till samfälligheten till delägarnas bästa och att anordna fisket inom områdena så att en bestående produktivitet uppnås.

Till delägarlaget hör det samfällda området 440-402-876-4 beläget i Larsmo by i Larsmo kommun. Vi är såväl ett delägarlag som ett fiskelag.

Delägarstämman är delägarlagets beslutande organ. Ordinarie delägarstämma skall hållas inom april månad.

Styrelsen är förberedande och verkställande organ.