Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Muddring

Med muddring avses maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde. Nedan NTM-centralens allmänna anvisningar för muddring.

 

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MUDDRINGS- OCH ANNAT ISTÅNDSÄTTNINGSARBETE

Logo för Närings-, trafik- och miljöcentralenOm uppslamning, ett grund eller en annan jämförbar olägenhet vid nyttjandet av ett vattendrag är till förfång för någon, får denne enligt 2 kapitlet 6 § i vattenlagen utan samtycke av den som äger vattenområdet vidta åtgärder som behövs för att undanröja olägenheten och som är avsedda att förbättra vattendragets tillstånd och möjligheterna att nyttja det. Dessutom har ägaren till en strand rätt att sätta ut en förtöjningspåle eller förtöjningsboj för båt eller bygga en brygga, ett båthus eller någon annan med dessa jämförbar anläggning som sträcker sig över ett vattenområde om det inte orsakar olägenhet för utomstående.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) och vattenområdets ägare, som vanligen är ett delägarlag, ska 30 dagar på förhand underrättas om att muddringen inleds och om vilken muddringsmetod som tillämpas. Innan arbetet inleds bör det också meddelas till strandgrannarna och de parter, för vilka projektet kan medföra olägenheter. I samband med detta rekommenderas att man begär skriftliga medgivanden till arbetet av ovan nämnda berörda.

Anmälningsblanketten, noggrannare anvisningar och tekniska lösningar finns på Närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats på adress https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Restaurering_av_vattendrag/Restaurering_av_strander/Strandmuddring. Även byggande av vågbrytare och större brygga eller dylikt bör på förhand meddelas till NTM-centralen för bedömning av behov av tillstånd för projektet. Arbetet får inte inledas innan NTM-centralen har gett utlåtande.

Den projektansvarige bör hos kommunens miljövårdssekreterare eller byggnadsinspektör utreda om det från kommunens sida finns hinder för projektet eller om det fordrar tillstånd.

Arbetsmetoder
Arbetet utförs så att det skadar vattenmiljön så lite som möjligt och så att projektet inte medför sådan skada, olägenhet eller annan förlust av förmån för vattenområdets ägare, grannarna eller andra parter som kan undvikas. Deponering av muddermassor på annan än egen mark fordrar vanligen tillstånd av regionförvaltningsverket eller markägarens medgivande (2 kapitlet 6 § i vattenlagen). Vid deponering av muddermassor på egen mark jämnas de ut och anpassas till landskapet så att de inte kan sköljas tillbaka ut i vattnet ens av stora vågor eller flöden. Muddringen eller deponeringen av muddermassorna får inte heller ändra den naturliga strandlinjen. Markområdena längs den österbottniska kusten består av sura jordar, varför muddermassor från sura jordar bör kalkas. I inlandet kan också jordar som ligger 0-80 meter ovanför havsytan vara sura s.k. alunjordar, varför muddermassor från dessa vid behov bör kalkas.

Då muddermassor samlas på hög och används t.ex. på gräsmattan eller som fyllnadsjord på tomten, ska massorna kalkas 20–30 kg/m3. Kalken blandas omsorgsfullt i massan för att uppnå önskad effekt. Detta görs lämpligast genom att sprida ut kalk då muddermassorna bildar ett 10–20 cm tjockt lager. Kalkningen upprepas i varje följande 10–20 cm tjockt skikt. Det är bra att sprida ut en del av kalken på området där massorna ska placeras redan innan muddermassorna förs dit. Rekommendationen är att muddermassorna deponeras på minst 1 m höjd över medelvattenståndet. Ytterligare vore det bra att bygga en kant med tät struktur mellan muddermassorna och vattendraget för att minska vatten som rinner ut i vattendraget.

Arbetstidpunkt
Iståndsättningsarbete bör undvikas mellan islossningen och slutet av augusti så att fisken får leka och fåglarna häcka i fred och så att rekreationen i närmiljön inte störs i onödan. Vintern rekommenderas som den bästa tidpunkten för arbetet.

Övrigt
Den som utför iståndsättningsarbetet ansvarar för skador, olägenheter och förluster av förmån som arbetet eventuellt medför för andra, såsom även för att arbetet i övrigt utförs enligt lagen. Arbetet ska utföras och slutföras inom skälig tid från att anmälan har gjorts. Tre år kan anses vara en skälig tid. Om arbetet utförs efter detta, ska en ny anmälan lämnas in.

Mer information och råd om iståndsättningsarbete ges av Juha Sarell, tfn 0400 262 832, Mika Savolainen, tfn 050 353 1506 och Martin Stenbacka, tfn 040 556 5534. Frågor som gäller naturskyddsområden besvaras av Leena Rinkineva-Kantola, tfn 040 587 2919.