Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Stadgar för delägarlaget Larsmo bys samfällda områden

Till delägarlaget hör det samfällda området 440-402-876-4 beläget i Larsmo by i Larsmo kommun. Delägarlagets hemort är Larsmo. Delägarlaget utgör både ett i lagen om samfälligheter 18.8.1989/758 avsett delägarlag och ett i lagen om fiske(286/82) avsett fiskelag.

Delägarlaget har vid stämman den 25.3.2008 antagit följande stadgar.

§1

Delägarlagets uppgift är att förvalta de områden som hör till samfälligheten till delägarnas bästa och att anordna fisket inom områdena så att en bestående produktivitet uppnås med beaktande av fiskeriekonomiska synpunkter samt vården och ökningen av fiskbeståndet.

Delägarlaget kärar och svarar i ärenden som gäller samfälligheten och kan i sitt namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser för fullgörandet av sina lagstadgade uppgifter. Delägarna i samfälligheten är inte personligen ansvariga för delägarlagets förpliktelser.

Delägarlagets beslutanderätt utövas av delägarstämman, med undantag av de uppgifter som med dessa stadgar delegerats till delägarlagets styrelse.

§2
Delägarlagets stämma sammankallas av styrelsen. Kallelse till stämma skall tillkännages minst 14 dagar före stämman genom annons i en eller flera på orten allmänt spridda tidningar och så att de delägare från någon annan kommun vilkas adress är känd underrättas genom brevkort.

Vid delägarstämman har varje delägare rösträtt i enlighet med sin andel om annat inte enhälligt beslutes. Ingen får dock rösta med ett röstetal som överskrider 30 procent av de närvarande delägarnas sammanlagda röstetal.

För stämman väljs ordförande, sekreterare, två rösträknare och minst en protokolljusterare. När ordförande för stämman väljs har varje delägare likväl en röst.

§3
Delägarlagets stämma hålls årligen före utgången av mars månad. Därvid skall

  1. framläggas bokslutet, omfattande balans- och resultaträkningarna och styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelsen
  2. beslutas om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och eventuella andra redovisningsskyldiga
  3. beslutas om de åtgärder som föranleds av det fastställda bokslutet
  4. fastställas arvoden och kostnadsersättningar för styrelsemedlemmarna, revisorerna och de personer som enligt styrelsens beslut representerar delägarlaget vid olika sammanträden och offentliga förrättningar
  5. väljas 7 styrelsemedlemmar samt deras personliga suppleanter för två kalenderår i stället för dem som är i tur att avgå
  6. väljas två revisorer och suppleanter för dessa att granska delägarlagets förvaltning och räkenskaper under innevarande år
  7. beslutas om i vilka tidningar kallelse till delägarstämman skall publiceras
  8. beslutas om övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Utan hinder av vad som stadgas ovan fortsätter de enligt punkterna 5-6 valda personernas mandatperiod till dess beslutet gällande valet av deras efterträdare är verkställbart.

§4

Över stämman skall uppgöras ett protokoll över de ärende som behandlats.
Protokollet undertecknas av ordförande för stämman, sekreteraren och minst en protokolljusterare.

§5

Delägarlaget har på en ordinarie stämma vald styrelse som skall bereda och verkställa delägarlagets beslut och sköta annan praktisk verksamhet.

Likaså utövar styrelsen beslutanderätt i stället för delägarstämman i angelägenheter av ringa betydelse om inte stämman annat besluter s.s. grävning och muddring i delägarlagets vatten- och tillandningsområden eller i de ärenden som inte fodrar delägarlagets beslut och uppgörande av arrendeavtal.

Mandattiden för styrelsens medlemmar är två år. Av de först utsedda styrelsemedlemmarna avgår vid utgången av första året 4 genom lottning och vid utgången av andra året de övriga medlemmarna. Därefter är valordningen den, att 4 och 3 av medlemmarna i styrelsen årligen i den ordning de blivit valda är i tur att avgå.

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för ett år i sänder. Styrelsen kan dessutom inom sig utse kassör och sekreterare.

Över styrelsesammanträden skall uppgöras protokoll över de ärende som behandlas. Protokollet undertecknas av ordföranden och sekreteraren.

§6

Delägarlagets namn tecknas av ordförande ensam eller av viceordföranden tillsammans med en annan styrelsemedlem.

§7

Delägarlagets verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår. Före utgången av mars månad skall bokslutet och övriga handlingar utvisande förvaltningen av delägarlaget tillställas revisorerna.

§8
För bestridande av kostnader kan delägarstämman ålägga delägarna att betala en avgift i enlighet med envars delägarandel eller på någon annan av delägarlaget fastställd grund.

§9
Rätten till fiske i delägarlagets vatten kan av delägarstämman utarrenderas. Har denna rätt inte utarrenderats utövas rätten till fiske i enlighet med delägarstämmans beslut.

§10
Delägarlaget kan utöver styrelsen ha en ombudsman jämte suppleant, sekreterare, kassör, fiske- och jaktövervakare som är edsvurna eller har lämnat motsvarande försäkran samt andra funktionärer, vilka styrelsen antar och befriar från deras uppgifter.

Ort och datum
Larsmo den 25 mars 2008.

För delägarlagets stämma:
Göran Sundqvist, mötesordförande och Guy Stenberg, mötessekreterare

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten har godkänt stadgarna 20.5.2008.
Dnr: 3221/5630/2008
Pekka Heikkilä