Styrelsemötet 16 november 2022

29.11.2022 | Aktuellt, Styrelseprotokoll

Bl.a dessa ärenden behandlades:

  • OX2-bolagets program för miljökonsekvensbedömningen för vindkraftspark i havet utanför Jakobstad, Larsmo och Nykarleby. Projektområdet ligger cirka 29 kilometer utanför kusten. Vindkraftsparkens område är cirka 450 km2 stort och djupet varierar i intervallet 18 till 70 meter. Styrelsen ger detta utlåtande angående MKB-programmet:

– Gällande deponeringsområdena för muddermassor och för muddringsområdena för vätgasledningarna bör en noggrannare utredning göras hur vattenströmningar påverkar effekterna av de omfattande muddringarna i det grunda vattenområdet.
– Hur kommer kommer dessa muddringar och deponeringar att påverka Natura 2000-området och det unika EMMA området i Larsmo skärgård?
– Ett fotomontage på hur vindkraftsparken kommer att se ut från högsta punkten på Örarna bör göras. Fotomontagen bör presentera olika scenarion för olika tidpunkter på dygnet och för olika årstider.
– Förutom ett fotomontage bör videorenderingar göras enligt samma upplägg som fotomontagen för att visualisera speglingar och andra optiska effekter när vindkraftverken är i funktion.
– För fiskeriekonomin i området har OX2 använt data från Kvarken (Österbottens Fiskarförbund). Det finns mer adekvat fiskeridata från det aktuella området. Se ”Nyttjande- och vårdplan för Norra Kust-Österbottens fiskeriområde” (2019). Abborren är t.ex inte, som OX2-skriver, den viktigaste kommersiella fiskarten i området. 70 % av fångsterna från området består däremot av braxen, strömming och sik.
– Vandringsfiskar som lax, sik och öring vandrar årligen genom det planerade vindkraftparks området till sina födoplatser och lekområden. Man bör närmare undersöka dessa vandringar genom området samt undersöka på vilka sätt faktorer som på sikt förändrat förhållandena i området (t.ex elektromagnetiska effekter; förlängd/förkortad eller utebliven isperiod; förändrade strömförhållanden) påverkar vandringsfiskarnas beteenden och vandringsrutter.
– En avgjord brist i programmet är att man inte avser kartera var den fiskeriekonomiskt sett viktiga kallvattens arten lake tillbringar sommaren. Den torde översomra på djupare vatten ute till havs och vindkraftsparken och dess elektromagnetiska fält kan påverka lakens födosökning och orienteringsförmåga.

  • Också Skyborn Renewables Offshore Finland Oy planerar att bygga en ny havsvindkraftspark i den finska ekonomiska zonen utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby. Projektområdet är beläget cirka 25 kilometer från den finska kusten. Projektområdets yta är cirka 40 500 hektar. Reimari havsvindkraftsprojekt omfattar högst 120 kraftverk med en totalhöjd på 390 meter. Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagda till påseende under tiden 14.10–12.12.2022.

Delägarlaget kommer att ge ett ungefär likadant utlåtande om detta som det gav för OX2-projektet ovan.

Muddringsärenden