Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden (Rn:o 440-402-876-4)

Kallelse till delägarstämma torsdagen den 21.3.2024 kl 19.00 i Sandra (Bjärgas)

FÖREDRAGNINGSLISTA:

§ 1. Öppnande av stämman

§ 2. Konstaterande av stämmans stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4. Val av två protokolljusterare samt bestämmande av tid och plats för

justeringen av protokollet

§ 5. Fastställande av deltagarförteckning, röstlängd och dagordning.

§ 6. Presentation av årsberättelsen för 2023 samt beslut om dess godkännande

§ 7. Presentation av räkenskapsårets bokslutshandlingar och verksamhets-

granskarnas utlåtande. Beslut om fastställande av bokslutet 2023 och

beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och funktionärer.

§ 8. Fastställande av arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar och

verksamhetsgranskarna.

§ 9. Val av tre styrelsemedlemmar samt deras suppleanter för två kalenderår i

stället för dem som är i tur att avgå.

§ 10. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter.

§ 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2024.

§ 12. Beslut om i vilka tidningar kallelse till stämman skall publiceras

§ 13. Försäljning av markområden

§ 14. Beslut om fiskeregler 2025.

§ 15. Beslut om överskottets användning

§ 16 Bidragsansökningar som inkommit till delägarlaget.

§ 17. – Ändring av avtalsvillkor i arrendekontraktet med Staden Jakobstad angående Ådö fiskehamn.

§ 18. Övrigt

§ 19. Besvärsanvisning

§ 20. Stämmans avslutande

Det justerade protokollet finns till påseende hos sekreteraren och förevisas enligt överenskommelse under tiden 1.4 – 2.6.2024